MediterraneiNews.it

La vena poetica di Salvatore Cannatà e il suo viaggio nella realtà italiana

Da anni vive lontano dalla sua Nicotera portandosi dentro un amore senza limiti. Un amore che continua ad alimentare con continui viaggi dettati soprattutto dal desiderio di tornare a calpestare basole e sabbia della sua città.

Nel tempo ha sempre coltivato la sua passione per la poesia dialettale e per la musica. I suoi componimenti, siglati con lo pseudonimo “Niketeras” – antica colonia greca, attuale Nicotera – sono intrisi di amore,slancio, speranza per la sua Terra. Non manca, pero, nelle sue poesie certa amarezza, rimpianto, delusione, che altri hanno definito giustamente “calabritudine” – sentimento comune a molti se non a tutti i Calabresi – causa la persistente “cronicizzazione” dell’antico e multiforme malessere, dato prevalentemente da certo stato di cose in cui versa da tempo la Calabria e più in generale il Mezzogiorno. Nel ’76 si laurea in Lettere con indirizzo storico – letterario discutendo la tesi in storia : ” Giacobinismo e Illuminismo nel Mezzogiorno d’Italia. Nel ’77 raggiunge la città di Cuneo e qui inizia la sua carriera professionale come docente di Scuola Sec. di primo grado. È il 1983 quando ritorna in Calabria, per lavorare nel Crotonese come docente. Vi rimane con la famiglia per 7 anni. Nel ’90 riceve dal M.P.I il primo incarico direttivo come preside di Scuola Media nella bellissima e soleggiata Genova . Ogni anno, però, non può fare a meno di ritornare nella sua Città dal “terso cielo e l’azzurro mare”; “scenario di incantevole naturale bellezza” dove lo “Stromboli lo tocchi con le mani”. Dal 1992, vive a Roma con la moglie Rosaria, i figli e parenti, dopo aver esplorato in lungo e largo per scelte personali e di lavoro, come docente prima e dirigente dopo, le diverse realtà socio – economico – culturali di alcune sviluppate e bellissime realtà regionali del Nord. Dal 2015 è in pensione, ma non smette mai di stupirci per la sua creatività e voglia di fare. Anzi, dopo aver lasciato il servizio attivo,è tornato a dedicarsi a tempo pieno alla poesia in vernacolo. Il Covid e la sua devastante incidenza sulla vita italiana lo hanno portato a scrivere versi su temi di attualità. Non a caso proponiamo la lettura di due delle sue più recenti composizioni.

LU FITUSU
(Covid)

Chjiànu chjiànu ‘ndarrjvàu
stu curùna svìrgugnatu
S’ indivìnnj di Hubei
mu ‘ndj porta tanti guàjì
suggnu cazzi mo pji’ nùj

Chu putjìa immaggjinàri
ca stu pezzu di fitùsu
tuttu quantu  invipèrutu
mo venjìa da Wuhan mu
‘ndj dùna lù bbun servjìtu

quarantina quarantina
vaci dicendu lu fitusu
nun sapendu ca nujiàtri
cu la raggjia ‘nta stu corj

‘ncj grjidamu: bruttu figghjìu
di nà porca làscjia stàrj stà
rìvurta tantu atthjìa chi t’impùrta

Scinziati pìnsaturi gùvernanti e
prufessùri e di cchjiù li gjurnalìsti
ccjiànnu in tasca ù lìscia bbùssu
pji scaccjhàri chjìsta pìsti

Ma pìnsandu e ripìnsandu
puru èjhiu mi dumàndu :
voj vidìri ca stu fitùsu
tuttu quantu ‘mppitturùtu
mo‘ndiffetta chjìstu mundu

l’ Iurùpa avanti a tutti
cu sta Terra tutta a pezzi
e su ccazzi puru nòstri
prima mu ‘ndj  ripiggjàmu

Mo grandissimu fitusu
ti ludicu  lìstu lìstu lascjia stari
stu pritìstu nù ‘nchàj chjiù i
chj  pjnsàri mu ti poi inurgugljiri
Chi ‘ndavjìmu nuj di fari
cu lu virus di Hubei
simu tutti Taliani d’urigini
latina cu l’Impjìru ebbimu jfari
e di la magna grjcia ebbumu li natali
Grandi figghju j picurùnj
mò nun’nthaj j prjùccupari
nu belìssimu pjìnseru ti
vuljmu princjpiàri

Nun ti poi ìmmaggjinari
quantu a lu Mundu sji udjùsu
pi li modi chj  tù ‘ndaji
pjì la tua vigljàccherjìa

Ti nascundi e pui t’infilj
‘ntjì purmmunj di la ggjienti
pj ‘ncjdari à purmunjìti
a ugnjìùnu  màlamenti
ma nu’ pensji à li guàji
chji ‘ndj daji a tutti nuji

Ti lu dìcu cu lu corj  l’Iurùpa
tutta ‘ntéra e stjì Talia avanti
a tutti ti darannu ù bbun servitu
Pj rispusta a chjistu ‘nfernu
li siluri partirànnu pj nà bbòna
cunclusiunj caru meu lu fitusuni

Pensa quantu a lu Capu
‘ncji ruppjistj à divùzjuni
zìu Franciscu bravu e bonu
si ssj mentj arràggjiunarj
cu Padruni di sta Terra
‘nta nu jòrnu t’avj j cunzàrj

Ti sprufunda  pjì djirjttu
‘nta lu ‘infernu etjìrnamenti
a vrucjhiàri cù la ggjenti
chj pjccati ‘ndavi tanti
quantu chìgji chj ‘ndàj tu
Statti cìttu e vavatjìndi
tanta ggjiènti s’impjignàu
pi  ‘ndj dari la rùvjna
da la sira à la matìna

Ma lu tempu galantùmu
cu la sturia rigurusa
‘ndji darannu li raggjùni
pj pjnsari a custruzjùni
di nu mundu tuttu novu
cchjiu unestu e mégghjiu
j prima pi ndj dari la justizia
cu la pacj e la ricchjìzza

Mentre attjìa lu fitusùni
arrugànti mascarzùnji
sjnza parti e rraggjuni
ti caccjàmu di cugghjiuni

STATU MEU
(Poesia in vernacolo)

Statu  Statu  Statu meu
fatti furbo ennò bbabbeu

Tu capiscj chij vògghjiu diri
nun’ ti l’ajiu mo j spìegàri

Nun ccj voli cchjiù di tàntu
pi’ cangjhari pj lù megghiù
pj ‘ncj dari à la ggjienti

la spiranza e nu prjsenti
e si vvoj mu ti rivurgi
à lu nustru Patrj Eternu
saì tu com’ haj dj fari
mu ‘ndj potj accuntentari

Ma sinnò ‘ncuminci mai
quantu tempu pensj ca ìndaj

pj cambiari stu Paisi pj ncj
dari nù poco j paci
a la ggjienti calabrisi
e a tuttu lù Pàisi

Sent’ammìa dattj da farj
pijgjìa ù mndu da cangjiari
metti tanta cunvinzioni
e manda via di Palazzuni
li malanni e j pecuruni
sangusuga e ciafagghjiuni

Caccia puru li ladrùni
camuffati i bunsignuri
di sta Terra sufferenti

affànculu e diljnquenti
a padrini e ‘ndranghìtisti
la rovìna vui ‘ndi desti !

Stàtu méu nun ti  ‘nchjnari
cchjiù davanti à cchjistu màli

Staij ca’ schina sempji dirìtta
e dancji tu ‘na bella bòtta

A sta grandi curruzzioni
a stu  mondu di làdruni

Dandj puru la spiranza
ca dumani sta vilanza
péndi dj là pàrti nostra
e la Storia avi  ‘na svòrta

E si’ sinji ‘ntilliggjénti

fà chà nun dji manca nnénti

Basta sulu chjmmu fai
così giusti e ppjirtinenti

pà sarvezza dj là ggjiénti
pj lu pupulu  talianu
pi stu mundu tuttu ‘nteru

Vai avanti e nò arredu
Statu meu pjnsaci ò veru

Condividi questo Articolo

Articoli correlati

San Giuseppe Patrono di Nicotera. Fervono i preparativi per il 19 marzo.

Come ogni anno in questo periodo, il parroco Don Nunzio Maccarone e il comitato feste della parrocchia di San Giuseppe, sono al lavoro per la festa del patrono di Nicotera. Una celebrazione che si arricchirà di un importante novità, in quanto, quest’anno, lungo la tradizionale processione, la Santa effige del…

Leggi tutto »

La Fanfara dei Carabinieri conquista l’applauso della gente

 <Con questo concerto l’Arma vuole lanciare un chiaro messaggio di vicinanza ai cittadini di Nicotera> dove operano i militari di due caserme <delle quali dovete essere orgogliosi> perché sono costantemente impegnate per garantire la sicurezza del territorio. Questo, per estrema sintesi, il contenuto del breve discorso che il tenente colonnello…

Leggi tutto »