Non abbiamo più tempo per la crescita del meridione. Poesia dialettale calabrese del nicoterese Salvatore Cannatà. Non abbiamo più tempo per la crescita del meridione. Poesia dialettale calabrese del nicoterese Salvatore Cannatà.

Non abbiamo più tempo per la crescita del meridione. Poesia dialettale calabrese del nicoterese Salvatore Cannatà.

Nessun commento Share:

NUN’ AVIMU CCHJU’ TEMPU

Terra lunga Terra stritta

di dui mari biniditta

‘nddài lu ssuli e ll’aria frrisca

e lu mari cu la bbrizza

pari ammia ca ‘nd’accarizza

Terra Bruzia ‘nsuddisfatta

Cu’ la surti chi ‘nddavìmu

vivi sempri ‘ntta tristizza

‘u miraculu cchjù n’aspitta

pensa sulu a com’ j fari

mu sj poti ripigghjàri

‘Nccé ccu voli ‘u canggiàmentu

pi prumissi elitturali e

s’aspitta ca ‘u Guvernu

‘nddavi puru j bbinidiri

‘Nccé ccu pensa ca ‘u Paisi

cchjù nu canggia piddàveru

standu a cchigju chi vidimu

di dicenni stam’arredu

Pi lu Sudd nunn’è misteru

Cu’ s’accorgi ogn’issira ca’

lu bbeni e lu prugressu

nun si ponnu uttiniri

si nnun cc’è nu mundu onestu

A pultica du fari nunn’ècchjia di lu diri

Ma vurria mu ‘nccj ddumandu

a li Gnuri d’artu rangu

‘nddj potiti vui diri

com ‘u Sudd avi di fari

mu si potj sullivari

si lu Statu tira a campari

‘Nddj putiti garantiti ca’ faciti

ferro e focu pi strappari stu

Paisi a lu mali ccchjù fitusu

chi ‘ndj dassa sinza jhhatu

‘Ndarrubbàstjvu ogni cosa

a fiducia cchjù nu’ccunta

si nunn cc’è la cunvvinzziuni

ca dumani s’avi j canggiari

e avanti avim’ahjri

La spiranza puru manca

e pirdimmu ‘a pacenza

d’aspittare malamenti

senza manccu nu prisenti

‘Nddij diciti aundd’jri

‘nddi diciti c’avimu dj fari

pj ‘ncci dari n’avveniri

a sti Talia miridiunali

Chi ‘naddavjmu nui j chi ffari

di stu bellu Miridiuni

ginirusu e uspitali

si ‘ncci mancanu li ali

pi vulari comu voli

Quanti voti ‘nddj pinssammu

ca’ Pulitica e Guvernu

si mentenu a raggiunari

pj vvidjri com’j fari

ma a risppusta av’arrivari

Vui pinsati ca dumani

‘nta stu tempu j pandimia

cu’ ’nu pocu d’accurtizza

‘na pulitica fatt’apposta

‘nddj pottimu meritari

cu rilanciu naziunali

‘ncuna bbona uccasiuni

pi lu nostru Miridiuni

Troppi cosi s’hannu ‘avvidiri

troppi cosi s’annu ‘asbburdiri

pi’ lu Sudd chi sta pj mururi

La pulitica naziunali avarria

puru j sapiri comu catinazzu s’avi di fari

Si scordaru ogn’argumentu

puru ‘nta lu Parlamentu

ma la storia s’arricorda

quando dici cu verrgogna

ca stj Talia tutt’unita

sinza Sudd nun’avi vita

A stu Sudd aviti j pjnsari

’nu pruggettu seriu ‘ncci voli

A’ Pulitica sav’annacari

‘nu futuru ‘nciaviti di dari

Nun’avimu cchjù tempu j perdiri

pi’ la criscita du Miridiuni

Niketeras 2021

Condividi questo Articolo
Previous Article

Istituito il Premio “padre Maffeo Pretto” sulla pietà popolare in Calabria.

Next Article

Nicotera “Città Cardioprotetta”. Il Lions Club inaugura il primo defibrillatore donato dal benefattore Rosario Marra.

You may also like

Non abbiamo più tempo per la crescita del meridione. Poesia dialettale calabrese del nicoterese Salvatore Cannatà.